Privacy

Inleiding

Voor CondoomPlan.nl is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website en deelnemers aan producten van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. CondoomPlan.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en die geldt in de hele Europese Unie (EU). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Lungosoft B.V.,Duinwijck 7, 2202BZ Noordwijk ZH, de eigenaar van het merk CondoomPlan.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer U zich registreert, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins contact heeft met CondoomPlan.nl), legt CondoomPlan.nl uitsluitend die gegevens vast die absoluut noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van de gevraagde dienstverlening. We gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van de activiteiten van CondoomPlan.nl en u te informeren over onze (nieuwe) producten die wellicht voor u interessant zijn.

Wijzigingen

CondoomPlan.nl behoudt zich het recht voor om redelijke en/of wettelijk verplichte wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u via de pagina Contact een e-mail sturen aan CondoomPlan.nl.

COOKIES

Inleiding

CondoomPlan.nl maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren. We gebruiken analytic cookies om bezoekersaantallen bij te houden. We maken daarbij gebruik van de Google Analytic cookies. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen, deze dienen om ons te laten weten of u via een advertentie op het web ons heeft gevonden. Derde partijen zijn o.a. Google Adwords.

Verwijderen

Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. U kunt zelf cookies accepteren of weigeren door de instellingen van uw internet browser daarop aan te passen. U kunt cookies altijd verwijderen via de instellingen van uw browser.

Toestaan of weigeren

Als u de eerste keer de website CondoomPlan.nl bezoekt vragen wij u om toestemming voor het gebruik van cookies. U kunt dat ook weigeren. Bij herkenning bij de volgende bezoeken van uw IP-adres vragen wij dat niet meer.

Inzagerecht

U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt een verzoek indienen om inzage in deze gegevens. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij u binnen een maand een kopie van de gegevens verstrekken. Indien uw verzoek ongegrond of buitensporig is, kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen voor de levering van de gegevens.

Rectificatierecht

Als u ontdekt dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, hebt u het recht om ons te verzoeken deze te corrigeren of aan te vullen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op uw verzoek reageren.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als u de nauwkeurigheid van de gegevens betwist, als u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is, of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking. Wanneer de verwerking is beperkt, mogen wij uw gegevens opslaan, maar niet verder verwerken zonder uw toestemming.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, en u heeft het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder hinder van ons. Dit recht geldt alleen voor de gegevens die wij met uw toestemming of op basis van een overeenkomst die u met ons hebt verwerkt.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder profilering, indien deze verwerking gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen. Wij zullen de verwerking van uw gegevens stopzetten, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Overige rechten

Naast bovengenoemde rechten, hebt u onder bepaalde omstandigheden ook het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen, ons gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden te weigeren, en niet onderworpen te worden aan automatische besluitvorming inclusief profilering, indien dergelijke besluitvorming juridische gevolgen voor u zou kunnen hebben of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt.

Dit privacybeleid is bedoeld om u duidelijkheid te bieden over uw rechten en onze verplichtingen. Voor verdere vragen of verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@condoomplan.nl